Regulamin Konkursu Dzień Babci i DziadkaRegulamin „Konkurs z okazji Dnia Babci i
Dziadka”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem „Konkursu z okazji Dnia Babci i Dziadka” (dalej: „Konkurs”) jest
Szumisie sp. z o. o. z siedzibą w Łowiczu, Jamno 73B, 99-400 Łowicz, o numerze
NIP: 8341883683 (dalej: „Organizator”). Organizator konkursu jest jednocześnie
Fundatorem nagród (dalej: „Fundator”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu,
a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej:
„Regulamin”).
3. Konkurs jest prowadzony w serwisie Facebook na profilu
https://web.facebook.com/misieSzumisie/
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs trwa od dnia opublikowania wpisu konkursowego na profilu
https://web.facebook.com/misieSzumisie/ czyli od 19.01.2021 od godziny 10:00:00
do 22.01.2021 do godziny 00:00:00 (dalej: Czas Trwania Konkursu).
6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia łącznie 3
(słownie: trzech) Zwycięzców na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu Organizator
powołał Jury, w skład którego wchodzi dwóch pracowników Organizatora.
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły trzynasty rok życia.
Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada publiczny profil
w serwisie Facebook zgodny z regulaminem portalu Facebook (dalej: „Uczestnik”).
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szumisie Sp. z o.o. mające siedzibę
na terytorium Polski oraz członkowie ich rodzin i spółek stale współpracujących z
tymi podmiotami. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie w Czasie Trwania Konkursu
zadania (dalej „Zgłoszenie”) polegającego na:
a. Wykonanie zdjęcia/filmu przedstawiającego jak dziadkowie uczestniczą w
wychowaniu wnuków.
b. Opublikowaniu zdjęcia/filmu pod postem konkursowym w serwisie Facebook
5. Zgłoszenia zamieszczone po upływie terminu określonego w par. 1 pkt 5 powyżej nie
biorą udziału w Konkursie.
6. Jedna osoba może zamieścić więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, przy czym
może otrzymać tylko 1 (słownie: jedną) Nagrodę.
7. Uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na oznaczenie w
komentarzu do pracy konkursowej oraz umieszczenie na Liście Zwycięzców w poście
opublikowanych w serwisie Facebook na profilu
https://web.facebook.com/misieSzumisie/

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem serwisu Facebook na profilu
https://web.facebook.com/misieSzumisie/
2. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Komisja Konkursowa wyłoni łącznie 3 (słownie: trzech) Zwycięzców Nagród, których
Zgłoszenie zostanie uznane za najlepsze pod względem poprawności oraz
kreatywności Zgłoszenia. Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona przez Organizatora w
serwisie Facebook na profilu https://web.facebook.com/misieSzumisie/ w ciągu 4
(słownie: czterech) dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
4. Kategorycznie zabronione jest zamieszczanie w Zgłoszeniu jakichkolwiek treści, które
naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają prawom osobistym osób
trzecich. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie w Zgłoszeniach
jakichkolwiek nawiązań do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii,
narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji
seksualnej, zamieszczanie treści wulgarnych, wzywających do nienawiści na
jakimkolwiek tle, treści erotycznych, propagujących przemoc.
5. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu (dalej: „Weryfikacja”).
Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy zgłoszenie:
a. zawiera elementy sprzeczne z prawem,
b. narusza dobre obyczaje,
c. narusza prawa osób trzecich,
d. jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
e. przedstawia sceny obsceniczne i/lub pornograficzne,
f. zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu
lub Fundatora nagród,
g. zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe
dla osób niepełnoletnich,
h. zagrażają prawom osób trzecich,
i. zawierają treści wzywające do nienawiści na jakimkolwiek tle,
j. zawierają treści propagujące przemoc,
k. zawierają treści jakkolwiek nawiązujące do płci, wieku, niepełnosprawności,
rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego,
wyznania czy orientacji seksualnej.

6. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać, w ciągu 72 godzin od momentu oznaczenia w
komentarzu do pracy konkursowej oraz umieszczenie na Liście Zwycięzców w poście
opublikowanych w serwisie Facebook na profilu
https://web.facebook.com/misieSzumisie/ za pomocą wiadomości prywatnej do
https://web.facebook.com/misieSzumisie/ w ramach serwisu Facebook do profilu
swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny znajdujący się na
terenie kraju, pod który Organizator przekaże Nagrodę w ciągu 30 (słownie:
trzydziestu) dni roboczych od przekazania przez Zwycięzcę wszystkich danych.
7. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 6, w
określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do
nagrody.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę
adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność
przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzców, a zwłaszcza
podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.
9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę
prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny Organizator zastrzega sobie prawo do
przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu według kryteriów
określonych w pkt. 3.
10. Jeden uczestnik może otrzymać tylko 1 (słownie: jedną) Nagrodę.
11. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną. Nie
jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest
równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w
Konkursie na każdym jego etapie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
Regulaminem konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty
elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych
Uczestników;
c. którzy nadeślą zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi
obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub
opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
d. co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające
na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;
e. co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków
technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod
aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.
Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika
skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym
mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód
poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego
Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
4. Każdy, kto będzie miał wątpliwości, co do prawidłowości rezultatów osiąganych
przez danego Uczestnika Konkursu, może zgłosić tę okoliczność poprzez wysłanie
listu poleconego na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs z okazji
Dnia Babci i Dziadka”
§ 5 Nagrody
1. Komisja Konkursowa przyzna łącznie 3 (słownie: trzy) Nagrody:

a. 3x wybrany SzumMi
5. Nagrody wysyła Organizator do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od przesłania
przez Zwycięzcę swoich danych korespondencyjnych.
§ 6 Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
1. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i
nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do ich treści.
2. Uczestnik, którego praca została nagrodzona, przenosi na Fundatora autorskie prawa
majątkowe do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania ze wszelkich
zgłoszonych treści, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości
lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną,
cyfrową lub zapisu magnetycznego;
c. publiczne wystawianie;
d. publiczne wyświetlenie;
e. publiczne odtworzenie;
f. publiczne wykonanie;
g. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
h. wprowadzanie do pamięci komputera;
i. publiczne udostępnianie Zgłoszeń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
j. najem oryginału lub egzemplarzy;
k. użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
l. nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób
bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy; m.
reemitowanie;
m. wykorzystywanie Zgłoszeń w całości lub we fragmentach do celów
promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze
znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych
krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.
3. Fundator nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszeń na żadnym z pól eksploatacji
wymienionych w ust. 2 powyżej.
4. Uczestnik wyraża zgodę i udziela Fundatorowi wyłącznego prawa do wykonywania
oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych
względem Zgłoszeń i ich opracowań.
5. Uczestnik upoważnia Fundatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia
lub braku oznaczenia Zgłoszeń.
6. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zgłoszenia zostaną
wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Fundatora.
7. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek
działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności
intelektualnej należące do Fundatora.
8. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za przeniesienie na Fundatora praw własności
intelektualnej do materiałów przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie przewidzianym w
niniejszym regulaminie.
§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na
adres: Szumisie Sp. z o.o. ul., Jamno 73b, 99-400 Łowicz z dopiskiem „Reklamacja –
Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka”
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od
daty dostarczenia nagród Zwycięzcom.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie:
czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W
przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą
reklamację uznaje się za dostarczoną. W przypadku reklamacji w formie
elektronicznej Uczestnik zostanie poinformowany o wyniki reklamacji poprzez
wiadomość mailową w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Szumisie Sp. z o.o.
ul., Jamno 73b, 99-400 Łowicz. Dane te będą przetwarzane przez Administratora
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo
dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie https://szumisie.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp
do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki
Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Kontakt
Szumisie sp. z o. o.
Jamno 73B,
99-400 Łowicz, Polska
tel: 500-030-032
mail: biuro@szumisie.pl
www.szumisie.pl